Những lưu ý cần tránh khi chạy quảng cáo facebook cơ bản?

1. Hình ảnh quảng cáo Facebook quá nhiều chữ
2. Các sản phẩm bị Facebook cấm và hạn chế
– Các sản phẩm bị cấm và hạn chế:
– Những nội dung bị cấm chạy quảng cáo:
– Những nội dung bị hạn chế:


3. Các từ ngữ vi phạm chính sách quảng cáo không được Facebook phê duyệt
– Từ ngữ liên quan đến lĩnh vực y tế, bệnh viện, cảm xúc, sức khỏe và tinh thần:
– Từ ngữ thược lĩnh vực tài chính tiền tệ:
– Những từ không nên dùng trong quảng cáo Facebook liên quan đến thành phần hoá học:
– Các từ phân biệt chủng tộc và giới tính:
– Content chạy quảng cáo Facebook mang tính cam kết chắc chắn:
4. Không quan tâm đến điểm phù hợp trong quảng cáo
5. Không seeding bài quảng cáo trước khi chạy
6. Để trùng lặp đối tượng gây lãng phí ngân sách

>